МEDICA Istanbul во Тетово е опремена сo дигитална рентгенографија која овозможува одлична контрастна резолуција во нативни и контрастни прегледи. Со ваква технологија се овозможува најпрецизно прикажување на детали на самата графија кои се битни за диференцијација на многу дијагнози.