Дигитална мамографија SIEMENS NOVATION DR., kоја дава идеален приказ и дистинкција на промените на дојката со соодветно прикажување на масно ткиво и жлезден паренхим.
При детекција на микрокалцификатни промени кои тешко се визуелизираат на класична мамографија со овој апарат се овозможува и стереотаксична  биопсија на ова поле.