Магнетна резонанца е безбедна метода за пацинетот бидејќи се користи магнетно поле кое врши насочување на водородните протони во самото ткиво. Движењето и оската на протоните се регулира со додавање на радиофрекфентна струја која го појачува интезитетот на сигналот како одговор на ткивата.
Најголемиот бенефот на магнетна реџонанца е во детектирање на патолошки состојби на ниво на ткиво кои нормално потоа се потврдуваат со процедури на биопсија и хистопатолошка дијагноза. Насоодветни податоци се добиваат на ниво на мозчни структури, мускулоскелетен систем, ребтник како и на ниво на абдомен, паренхимни органи и мала карлица. На МР апаратот во МEDICA Istanbul во Тетово возможни се и ангиграфии без апликација на контраст.
Магнтена резонанца е контраиндицирана кај пациенти pacemakers,кохлеарни импланти, пумпи за апликација на медикаменти, метални импланти и некои остеосинтески материјали.