16 слоен компјутерски томограф кој овозможува анатомска ориентација со приказ на местоположба и васкуларизација на органите. Одличен приказ за патолошките состојби и одредување на степенот на раширеност на малигните заболувања.
За подобра визуелизација на патолошките промени на промените секогаш се препорачува интравенска апликација на контраст. Контраст кој е јоден нејонизирачки доведува до приказ на крвните садови на глава и врат , аорта и периферни крвни садови на екстремитетите. Одлично ги детектира и патолошките промени на паренхимните органи.
Кон комјутерскиот томограф кој е инсталиран во МEDICA Istanbul во Тетово хибридно е додаден и апарат за позитронска емисија.