sq mk en

Prof. Dr. Mirçe Simeonov

Specialist traumatology

Prof. Dr. Mirçe Simeonov

Informacione personale

Emri dhe mbiemri: Mirçe Simeonov
Statusi martesor: i martuar
E-mail.: mirce.simeonov@medicaistanbul.mk

Edukimi dhe trajnimet

1973, Fakulteti i Mjekësisë - Shkup, Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë
1979, Specialist i kirurgjisë - Fakulteti i Mjekësisë – Shkup, Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë
1990, Subspecializim në trumatologji - Fakulteti i Mjekësisë – Shkup, Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë


Përvojë pune

- 2016-present, MEDICA Istanbul - Tetovë, Reparti i ortopedisë
- 44 vite në Qendrën Klinike Universitare - Shkup, Klinika e traumatologjisë,        
- 1994-aktuale, Fakulteti i Mjekësisë - Shkup – Profesor, Universiteti „Shën Kirili dhe Metodi“ – Shkup, R. e Maqedonisë

 

Аnëtarësime


Anëtar i Shoqatës së Ortopedëve dhe Traumatologëve të Republikës së Maqedonisë
Ish Kryetar i Asociacionit të Ortopedëve dhe Traumatologëve të Republikës së Maqedonisë
Anëtar i Shoqatës Europiane A-O, për Ortopedi dhe Traumatologji
Ish Kryetar i Asociacionit të kirurgëve të Republikës së Maqedonisë
Anëtar i Shoqatës Ballkanike së Ortopedëve dhe Traumatologëve

Pyetni mjekun tuaj