sq mk en
Informacione me karakter publik

Informacione me karakter publik

Pacientët në MEDICA Istanbul Tetovë janë gjithmonë në qendër të vëmendjes. Kjo është si pasojë e politikës tonë të kujdesit shëndetësor, duke respektuar etikën mjekësore dhe konceptin e fokusuar në shëndetin e njeriut. Prej momentit te pranimit e deri në momentin e lëshimit, pacienti ka në dispozicion gjithë stafin profesional mjekësor i cili veç tjerash përkujdeset edhe për të gjitha informacionet që atyre ju nevojiten.
 Gjithashtu, për informacione më të detajuara, për të gjithë ato që janë të interesuar, mund të informohen më gjërësisht nga linqet e poshtëshënuara:

- Ligji për mbrojtje shëndetësore
- Ligji për evidenca nga fusha e shëndetësisë
- Ligji për sigurim shëndetësor
- Ligji për shëndetin publik
- Ligji për mbrojtjen e të drejtave të pacientit
- Ligji për shëndetin mendor
- Ligji për qasje të informacionit me karakter publik
- Formular për qasje të informacionit me karakter publik
- Formular për ankesë


Personi kontaktues dhe ndërmjetësues për informacione me karakter publik është:

 
Numri i telefonit:

e-mail: