sq mk en
Информации од јавен карактер

Информации од јавен карактер

Пациентите во МEDICA Istanbul Тетово се секогаш во центарот на нашето внимание. Причина за тоа претставува здравствената политика на болницата каде се почитуваат одредбите од медицинската етика и хуманото разбирање на медицината.
Од моментот на прием на пациентите па се до нивното отпуштање, истите се целосно згрижени од страна на медицински професионалци во врска со информациите кои се неопходни и побарани.
За подетални информации, за оние кои поседуваат интерес би можеле пошироко да се информираат на линковите подолу:

-Закон за здравствена заштита
-Закон за евиденција во областа на здравството
-Закон за здравствено осигурување
-Закон за јавно здравје
-Закон за заштита на правата на пациентите
-Закон за ментално здравје
-Закон за слободен пристап на информации од јавен карактер
-Барање за пристап до информации од јавен карактер
-Образец за поплаки


Контакт лице и медијатор за пристап до информации од јавен карактер:

Тел.:

Е-пошта: